1. Rekisterinpitäjä
FremantleMedia Finland Oy (myöhemmin ”Fremantle”)
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
Y-tunnus: 1082125-9
Puhelin: +358 (0)207 567 800

2. Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa
Virpi Hämäläinen
Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki
+358 (0)207 567 800
virpi.hamalainen@fremantle.com

3. Rekisterin nimi
Työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijän ja Fremantlen välisen työsuhteen hoitaminen, kehittäminen ja seuranta.

Käsittelyn peruste on työntekijän ja Fremantlen välinen työsuhdetta koskeva sopimus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään ainoastaan työntekijän työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisteriin kerätään työntekijästä seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Kotiosoite
 • Postinumero ja toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Henkilötunnus
 • Pankkitilinumero
 • Verotusta varten tarvittavat tiedot
 • Ay-jäsenmaksua koskevat tiedot
 • Tiedot työntekijän mahdollisesta ulosotosta
 • Sairauspoissaolotiedot (sairaspoissaolotietoja säilytetään erillään työntekijän muista tiedoista)

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään työntekijältä itseltään.

7. Tietojen säilyttämisaika

Fremantle säilyttää henkilötietoja työntekijän ja Fremantlen välisen työsuhteen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä 10 vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Työtodistuksen tekemistä varten tarvittavat työntekijän työsuhdetta koskevat tiedot säilytetään työsopimuslain (2001/55) 6 luvun 7 §:n edellyttämän ajan eli 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä. Palkkakortteja säilytetään 50 vuotta työsuhteen päättymisestä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Työntekijätietoja ei luovuteta Fremantlen tai Fremantlen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Työntekijätietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Fremantle noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Työntekijärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Fremantlen erikseen määrittelemät henkilöt sekä Fremantlen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät työntekijän oikeudet
10.1. Työntekijän oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Työntekijällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Fremantlen työntekijärekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

10.2. Työntekijän oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Työntekijällä on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Työntekijällä on myös oikeus vaatia Fremantlea rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun työntekijä odottaa Fremantlen vastausta tietojensa oikaisemisesta tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.3. Työntekijän oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Työntekijällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Fremantle ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.4. Muut oikeudet

Henkilötietoja käsiteltäessä työntekijän suostumuksen perustuen, työntekijällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Fremantlelle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaan.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa työntekijän tulee ottaa yhteyttä Fremantleen kirjallisesti osoitteeseen:

FremantleMedia Finland Oy
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
tai
virpi.hamalainen@fremantle.com
Fremantle voi tarvittaessa pyytää työntekijää täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja työntekijän henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.