1. Rekisterinpitäjä
FremantleMedia Finland Oy (myöhemmin ”Fremantle”)
Hämeentie 135 A
00560 Helsinki
Y-tunnus: 1082125-9
Puhelin: +358 (0)207 567 800

2. Rekisterin nimi

Osallistujarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin kerätään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän ohjelmien tuottamista varten. 

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan käsitellä seuraavia käyttötarkoituksia varten: 

 • Ohjelmaan mukaan valittavien kilpailijoiden/osallistujien karsintaan/arviointiin
 • Ohjelmaan liittyvän viestinnän ja tiedottamisen toteuttamiseen 
 • Ohjelmaan osallistumisesta aiheutuneiden kustannusten, kuten matkakulujen maksamiseen 

Käsittelyn peruste on osallistujan tietojen käsittelylle antama suostumus. 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään osallistujista ainoastaan edellä kohdassa 4 määritellyn käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot. 

Rekisteriin kerätään osallistujista seuraavat tiedot: 

 • Etu- ja sukunimi
 • kotiosoite
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • valokuva 
 • syntymäaika
 • kohdan 3 mukaiset tiedot 
 • henkilötunnus (kerätään ainoastaan kulujen maksua varten)
 • tilinumero (kerätään ainoastaan kulujen maksua varten)

5. Rekisterin tietolähteet

Hakija täyttää omat henkilötietonsa osallistuessaan ohjelmaan, joko Internetin kautta tai paperilla täytettävän hakemuksen avulla.  

6. Tietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja säilytetään 3 vuoden ajan ohjelman ensiesityksestä. Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan edellä mainitun määräajan jälkeen ja tuhotaan asianmukaisesti.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Fremantlen tai Fremantlen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten perusteella. 

Osallistujarekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Fremantle noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia. 

Osallistujarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Fremantlen erikseen määrittelemät henkilöt sekä Fremantlen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. 

Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä, ammatinharjoittajalla tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

9.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Osallistujalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Fremantlen osallistujarekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

9.2. Työnhakijan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Osallistujalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. 

Osallistujalla on myös oikeus vaatia Fremantlea rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun osallistuja odottaa Fremantlen vastausta tietojensa oikaisemisesta tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

9.3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin, kun osallistuja on itse toimittanut osallistujarekisteriin tietoja, joita käsitellään osallistujan antaman suostumuksen perusteella, osallistujalla on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  

9.4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Osallistujalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Fremantle ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen vuokralaisen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, s-posti tietosuoja@om.fi.

9.5. Tietojen käytön hyväksyminen ja suostumuksen peruuttaminen 

Jos Fremantle käyttää keräämiään tietoja tarkoituksiin, jotka vaativat lain mukaan osalltujan suostumuksen, Fremantle pyytää aina lupaa tietojen käyttöön ja luvan saaminen kirjataan muistiin.

Annetun suostumuksen voi perua koska tahansa ja suostumuksen voi myös olla antamatta kokonaan. Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Fremantlelle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. 

10. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa osallistuja tulee ottaa yhteyttä Fremantleen kirjallisesti osoitteeseen: 

FremantleMedia Finland Oy 

Hämeentie 135 A
00560 Helsinki

Fremantle voi tarvittaessa pyytää osallistujaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja osallistujan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.